Exam Demands

10th kyu

Stands (uchi waza):

– Fudo Dachi

– Yoi Dachi

– Heiko Dachi

– Zenkutsu Dachi

Punches (tsuki waza):

– Seiken Morote Tsuki (Jodan Chudan Gedan)

– Seiken Oi Tsuki (Jodan Chudan Gedan)

Blocks (uke waza):

– Seiken Yodan Uke

– Seiken Gedan Barai

Kicks (geri waza):

– Hiza Geri

– Gin Geri

Kata:

– Taikyoku Sono Ichi

Kumito No Waza:

– Oi-Ashi, Okuri-Ashi, Fumi-Ashi, Kosa, Kosa

– Oi-Ashi, Okuri-Ashi, Fumi-Ashi, Kosa

Exercises:

– 10 push-ups

– 10 abdominal

Kumite:

– 5 rounds (1 minute)

9th kyu       

Stands (uchi waza):

– Sanchin Dachi

Punches (tsuki waza):

– Seiken Ago-Uchi

Blocks (uke waza):

– Seiken Soto-Uke

– Seiken Uchi-Uke

Kicks (geri waza):

– Mae Geri

Kata:

– Fudo-Dachi Kake Wake-Uke

– Zenkutsu-Dachi Gedan-Barai

– Soto-Uke Chudan Gyaku-Tsuki (Ippon Kumite)

– Taikyoku Sono Ni & San

Exercises:

– 15 push-ups

– 20 abdominal

Kumite:

– 5 rounds (1 minute)

8th kyu          

Stands (uchi waza):

– Heisoku-Dachi

– Musubi-Dachi

Punches (tsuki waza):

– Chudan-Jodan-Gedan Tsuki

– Uraken-Shomen-Uchi

– Shuto-Sakotsu-Uchi

– Shuto-Sakotsu-Uchi-Komi

Kicks (geri waza):

– Mawashi-Geri-Gedan

Kata:

– Renzuko-Waza: Zenkutsu-Dachi Kake-Wake-Uke / Mae-Geri Chudan Gyaku-Tsuki (x3)

– Mawate Zenkutsu-Dachi Kake-Wake-Uke

– Uchi-Uke-Uraken Shomen-Uchi (Ippon-Kumite)

Exercises:

– 20 push-ups

– 25 abdominal

Kumite:

– 10 rounds (1 minute)

7th kyu          

Stands (uchi waza):

– Kokutsu-Dachi

– Kiba-Dachi

Punches (tsuki waza):

– Shuto-Ganmen-Uchi

– Tettsui

Kicks (geri waza):

– Yoko-Keage

Kata:

– Sokugi-Taikyoku-Sono-Ichi

– Sokugi-Taikyoku-Sono-Ni

– Sokugi-Taikyoku-Sono-San

Exercises:

– 25 push-ups

– 30 abdominal

Kumite:

– 10 rounds (1 minute)

6th kyu       

Stands (uchi waza):

– Neko-Ashi-Dachi

– Tsuri-Ashi-Dachi

Blocks (uke waza):

– Shuto-Mawashi-Uke

Punches (tsuki waza):

– Uraken-Sayu-Uchi

– Hizo-Uchi

– Kome-Kami-Uchi

– Seiken-Tate-Tsuki

– Jodan-Sotei-Uchi Chudan-Sotei-Uchi

Kicks:

– Mawashi-Geri-Chudan

Kata:

– Pinan-Sono-Ichi

– Renzuko-Waza: Kiba-Dachi Kake-Wake-Uke / Zenkutsu-Dachi Kansetsu-Keri (3x)

Exercises:

– 30 push-ups

– 35 abdominal

Kumite:

– Kyokushin Kumite 1

– 10 rounds (1 minute)

5th kyu       

Stands (uchi waza):

– Kake-Dachi

– Shiko-Dachi

Blocks (uke waza):

– Mae-Mawashi-Uke

Punches (tsuki waza):

– Shuto-Hizo-Uchi

– Hiji-Jodan-Ate Hiji-Chudan-Ate

– Uraken-Shita-Uchi

Kicks (geri waza):

– Yoko-Geri-Chudan

– Kagato-Geri

Kata:

– Pinan-Sono-Ni

– Sanchin (Ibuki)

– Renzuko-Waza: Zenkutsu-Dachi Kake-Wake-Uke / Mae-Geri / Mawashi-Geri / Nihon-Tsuki

Jodan-Yoko-Geri / Chudan-Yoko-Geri

Exercises:

– 35 push-ups

– 40 abdominal

Kumite:

– Kyokushin kumite 2

– 10 rounds (1 minute)

4th kyu       

Stands (uchi waza):

– Moro-Ashi-Dachi

Blocks (uke waza):

– Seiken-Uchi-Uke / Gedan-Barai

– Jodan-Juji-Uke Gedan-Juji-Uke

– Koken-Chudan-Uchi-Uke

Punches (tsuki waza):

– Seiken-Mawashi-Uchi

– Hiji-Ago-Uchi

– Hiji-Oroshi-Uchi

Kicks (geri waza):

– Ushiro-Geri

Kata:

– Pinan-Sono-San

– Renzuko-Waza: Zenkutsu-Dachi Kake-Wake-Uke / Mae-Geri / Yoko-Geri / Ushiro-Geiri /

Chudan-Gyaku-Tsuki

Exercises:

– 40 push-ups

– 45 abdominal

Kumite:

– Kyokushin Kumite 3

– 15 rounds (1,5 minute)

3th kyu          

Blocks (uchi waza):

– Shuto-Chudan Soto-Uke

– Shuto-Chudan Uchi-Uke

– Shotei-Jodan Gedan-Uke

– Shotei-Chudan Soto-Uke

Punches (tsuki waza):

– Hiraken

– Haito-Uchi

Kicks (geri waza):

– Mawashi-Kubi-Geri

– Uchi-Mawashi-Geri

– Mae-Tobi-Geri

Kata:

– Pinan-Sono-Yon

– Pinan-Sono-Go

– Renzuko-Waza: Zenkutsu-Dachi Kake-Wake-Uke / Ura-Mae-Geri / Yoko-Geri / Ushiro-Geri /

  Chudan-Gayaku-Tsuki

Self-defense:

– Some free forms

Exercises:

– 45 push-ups

– 50 abdominal

Kumite:

– Kyokushin Kumite 4

– 15 rounds (1,5 minute)

2th kyu         

Punches (tsuki waza):

– Nukite’s

– Atama-Tsuki’s mae / Yoko / Ushiro

– Seiken Morote Tsuki

Kicks (geri waza):

– Yoko-Tobi-Geri

Kata:

– Sanchin Kata

– Taikyoku-Kata Ichi / Ni / San Ura

– Renzuko-Waza Zenkkutsu-Dachi Kake-Wake-Uke / Mae-Geri / Yoko-Geri / Mawashi-Geri /

 Chudan-Gyaku-Tsuki

Self-defense:

– Some free forms

Exercises:

– 45 push-ups

– 50 abdominal

– 20 Squat Jump

Kumite:

– Kyokushin Kumite 5

– 20 rounds (1,5 minute)

1st kyu       

Kicks (geri waza):

– Ushiro-Mawashi-Geri

Kata:

– Tsuki No

– Yantsu

– Renzuko-Waza Free Form

Exercises:

– 50 push-ups

– 70 abdominal

– 25 Squat Jump

Kumite:

– 20 rounds (1,5 minute)

1st  Dan     

 Everything to 1st kyu

Minimal age: 21

Kicks (geri waza):

– Tobi-Geri’s Overhead

Kata:

– Kihon-Kata-Ichi

– Gekisai Dai

– Gekisai Sho

– Saifa

Exercises:

– 60 push-ups

– 70 abdominal

– Pull Yourself Some Age to 25

Kumite:

– 30 rounds (1,5 minute)

2e Dan

Everything to 1st Dan

Minimal age: 25

Kicks (geri waza):

– Mae-Tobi-Geri / Yoko-Tobi-Geri over more than five bent over    people

Kata:

– Kihon-Kata-Sono-Ni

– Performing Ten Gyaku Techniques

– Tensho

– Seienchin

– Garyu

– Pinan-Sono-Ichi-Ura Pinan-Sono-Yon-Ura (option)

– Stick-Kata….Bo (option)

Exercises:

– 70 push-ups

Kumite:

– 40 rounds (1,5 minute)

o After 20 rounds 2 minutes rest

o After 30 rounds 2 minutes rest

o After 40 rounds 2 minutes rest

3e Dan

Everything to 2st Dan

Minimal age: 30

Kicks (geri waza):

– Mae-Tobi-Geri / Yoko-Tobi-Geri

Kata:

– Performing Ten Gyaku Techniques

– Seipai

– Kanku Dai

– Shushiho

Exercises:

– 80 push-ups

Kumite:

– 50 rounds (1,5 minute)

o After 20 rounds 2 minutes rest

o After 30 rounds 2 minutes rest

o After 40 rounds 2 minutes rest

o T0 50 rounds