Exam Demands

KYOKUSHIN AIKO

 (Associated International Kyokushin Organisation)

Exam Demands

10. Kyu Orange belt
Stances (Uchi Waza):Fudo-Dachi Yoi-Dachi Heiko-Dachi Zenkutsu-Dachi
Punches (Tsuki Waza):Seiken Morote-Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)
Blocks (Uke Waza):          Seiken-Jodan-Uke Seiken-Gedan-Barai
Kicks  (Geri Waza):           Hiza-Geri Kin-Geri
Kata:Taikyoku-Sono-Ichi
Kumite No Waza:Oi-Ashi, Okuri-Ashi, Fumi-Ashi, Kosa, Kosa Oi-Ashi, Okuri-Ashi, Fumi-Ashi, Kosa
Exercises:10 Push-Ups 10 Abdominals
Kumite:5 rounds (1 minute)
9. Kyu Orange Belt
Stances (Uchi Waza):Sanchin-Dachi
Punches (Tsuki Waza):Seiken-Ago-Uchi
Blocks (Uke Waza):Seiken-Uchi-Uke Seiken-Soto-Uke
Kicks  (Geri Waza):Mae-Geri Chudan
Kata:Fudo-Dachi Kake Wake-Uke Zenkutsu-Dachi Gedan-Barai Soto-Uke Chudan Gyaku-Tsuki (Ippon Kumite) Taikyoku Sono Ni & San
Exercises:15 Push-Ups 20 Abdominals
Kumite:  5 rounds (1 minute)  
8. Kyu Blue Belt
Stances (Uchi Waza):Heisoku-Dachi Musubi-Dachi
Punches (Tsuki Waza):  Chudan-Jodan-Gedan Tsuki Uraken-Shomen-Uchi Shuto-Sakotsu-Uchi Shuto-Uchi-Komi
Blocks (Uke Waza):  Morote-Chudan-Uchi-Uke Chudan-Uchi-Uke-Gedan-Barai
Kicks  (Geri Waza):Mawashi-Geri-Gedan
Kata/ Renzoku-Waza:  (Zenkutsu-Dachi Kake-Wake-Uke / Mae-Geri Chudan Gyaku-Tsuki (x3) Mawate Zenkutsu-Dachi Kake-Wake-Uke Uchi-Uke-Uraken Shomen-Uchi (Ippon-Kumite)
Exercises:20 Push-Ups 25 Abdominals
Kumite:10 rounds (1 minute)
7. Kyu Blue Belt
Stances (Uchi Waza):Kokutsu-Dachi Kiba-Dachi
Punches (Tsuki Waza):  Shuto-Ganmen-Uchi Tettsui
Kicks  (Geri Waza):Yoko-Keage
Kata:Sokugi-Taikyoku-Sono-Ichi Sokugi-Taikyoku-Sono-Ni Sokugi-Taikyoku-Sono-San
Exercises:25 Push-Ups 30 Abdominals
Kumite:10 rounds (1 minute)
6. Kyu Yellow Belt
Stances (Uchi Waza):Neko-Ashi-Dachi Tsuru-Ashi-Dachi
Punches (Tsuki Waza):  Uraken-Sayu-Uchi Uraken-Hizo-Uchi Kome-Kami-Uchi Seiken-Tate-Tsuki Shotei-Uchi Jodan/Chudan
Blocks (Uke Waza):Shuto-Mawashi-Uke
Kicks (Geri Waza):Mawashi-Geri-Chudan
Kata:Pinan-Sono-Ichi
Renzoku-Waza:Kiba-Dachi Kake-Wake-Uke / Zenkutsu-Dachi Kansetsu-Keri (3x)
Exercises:30 Push-Ups 35 Abdominals
Kumite:       Kyokushin Kumite 1 10 rounds (1 minute)


5. Kyu Yellow Belt
Stances (Uchi Waza):Kake-Dachi Shiko-Dachi
Punches (Tsuki Waza):  Shuto-Hizo-Uchi Hiji-Ate-Jodan/Chudan Uraken-Shita-Uchi
Blocks (Uke Waza):Mae-Mawashi-Uke
Kicks  (Geri Waza):Yoko-Geri-Chudan Kakato-Geri
Kata:Pinan-Sono-Ni Sanchin (with Ibuki)
Renzoku-Waza:Zenkutsu-Dachi Kake-Wake-Uke / Mae-Geri / Mawashi-Geri / Nihon-Tsuki /Jodan-Yoko-Geri / Chudan-Yoko-Geri
KumiteKyokushin Kumite 2 10 rounds (1 minute)
4. Kyu Green Belt
Stances (Uchi Waza):Moro-Ashi-Dachi          
Punches (Tsuki Waza):  Seiken-Mawashi-Uchi Hiji-Ago-Uchi Hiji-Oroshi-Uchi
Blocks (Uke Waza):Seiken-Uchi-Uke / Gedan-Barai Jodan-Juji-Uke/ Gedan-Juji-Uke Koken-Chudan-Uchi-Uke
Kicks (Geri Waza):Ushiro-Geri  
Kata:Pinan-Sono-San
Renzoku-Waza:Zenkutsu-Dachi Kake-Wake-Uke / Mae-Geri / Yoko-Geri / Ushiro-Geri/Chudan-Gyaku-Tsuki
Exercises:40 Push-Ups 45 Abdominals
Kumite:Kyokushin Kumite 3 15 rounds (1,5 minute) 
3. Kyu Green Belt
Blocks (Uke Waza):Shuto-Chudan Soto-Uke Shuto-Chudan Uchi-Uke Shotei-Jodan Gedan-Uke Shotei-Chudan Soto-Uke
Punches (Tsuki Waza):  Hiraken Haito-Uchi
Kicks (Geri Waza):Mawashi-Kubi-Geri Uchi-Mawashi-Geri Mae-Tobi-Geri
Kata:Pinan-Sono-Yon Pinan-Sono-Go
Renzoku-Waza:Zenkutsu-Dachi Kake-Wake-Uke / Ura-Mae-Geri / Yoko-Geri / Ushiro-Geri /Chudan-Gyaku-Tsuki
Self-Defense:Some free Forms
Exercises:45 Push-Ups 50 Abdominals
Kumite:Kyokushin Kumite 4 15 rounds (1,5 minute)    
2. Kyu Brown Belt
Punches (Tsuki Waza):  Nukite`s Atama Tsuki Mae/Yoko/Ushiro Seiken Morote Tsuki
Kicks  (Geri Waza):Tobi-Yoko-Geri            
Kata:  Sanchin Kata Taikyoku Sono Ichi/Ni/San Ura
Renzoku-Waza:Zenkutsu-Dachi Kake-Wake-Uke / Mae-Geri / Yoko-Geri / Mawashi-Geri / Chudan-Gyaku-Tsuki
Self-Defense:Some free Forms
Exercise45 Push-Ups 50 Abdominals 20 Squat Jumps
KumiteKyokushin Kumite 5 20 rounds (1,5 minute)    
1. Kyu Brown Belt
  Kicks (Geri Waza):Ushiro-Mawashi-Geri 
Kata:Tsuki-No  Yantsu Renzoku-Waza Free Form
Exercises:50 Push-Ups 70 Abdominals 25 Squat Jumps
Kumite20 rounds (1,5 minute)
1. Dan Black Belt (Everything to 1st Kyu, Minimal Age: 21)
Kicks (Geri Waza):Tobi-Geri-Overhead            
Kata  Kihon-Kata-Ichi Gekisai-Dai Gekisai-Sho Saiha    
Exercises:60 Push-Ups 70 Abdominals
Kumite30 Rounds (1,5 minute)

 25)

2. Dan Black Belt (Everything to 1st Dan, Minimal Age: 25)
Kicks  (Geri Waza):Mae-Tobi-Geri / Yoko-Tobi-Geri over more than five bent over people
Kata  Kihon-Kata-Sono-Ni Performing Ten Gyaku Techniques Tensho Seienchin Garyu Pinan-Sono-Ichi-Ura Pinan-Sono-Yon-Ura (option) Stick-Kata Bo (Optional)
Exercises:70 Push-Ups
Kumite40 rounds (1,5 minute)   After 20 rounds 2 minutes rest After 30 rounds 2 minutes rest After 40 rounds 2 minutes rest
3. Dan    Black Belt (Everything to 2nd Dan, Minimal Age: 30)
Kata  Performing Ten Gyaku Techniques Seipai  Kanku Dai Sushi-Ho          
Exercises:80 Push-Ups
Kumite50 rounds (1,5 minute) After 20 rounds 2 minutes rest After 30 rounds 2 minutes rest After 40 rounds 2 minutes rest